Menu

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจกรรมของบริษัทผ่านการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะกลางให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตั้งแต่ปี 2555 โดยทุกโครงการในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทได้รับเป้าหมายดังกล่าวไปกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดประจำปีของแต่ละโครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีการเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท

การหกรั่วไหล

ปตท.สผ. ได้กำหนดเป้าหมายของการหกรั่วไหลเท่ากับศูนย์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัทในการเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ โดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการหกรั่วไหลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายรวมถึงมาตรฐานของต่างประเทศ รวมถึงการติดตามข้อมูลอัตราการหกรั่วไหล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้าน SSHE ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะสำรวจพลังงานที่สะอาดและน่าเชื่อถือโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติและเพิ่มการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนในการศึกษาโครงการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลการดำเนินงานในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัทอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการเผาก๊าซทิ้งและจากการรั่วไหลของอุปกรณ์จากกิจกรรมหลักของบริษัท เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากอุปกรณ์ บริษัทได้สำรวจการรั่วไหลของก๊าซมีเทนเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังสามารถนำไปวางแผนในการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการรั่วไหลต่อไป

การใช้พลังงาน

ปตท.สผ. กำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ได้ที่ร้อยละ 5 ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555 โดยในปี 2556-2559 มีการศึกษาการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้พลังงานในโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในระดับโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านการเงินและระบุดัชนีที่ใช้ควบคุมการใช้พลังงาน

ในปี 2559 บริษัทดำเนินการขยายขอบเขตประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้พลังงานในโครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อระบุกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอนาคต

ทรัพยากรน้ำ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรน้ำโดยเน้นการลดปริมาณการใช้น้ำจืดจากพื้นที่ปฏิบัติการ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้น้ำสำหรับโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นหน่วยพื้นที่การผลิตที่มีการใช้น้ำจืดอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งลดความเข้มของการใช้น้ำจืด (Freshwater intensity reduction) สำหรับโครงการเอส 1 ลงร้อยละ 5 ในปี 2563 เทียบจากปีฐาน 2556

ของเสีย

ปตท.สผ. ตั้งเป้าหมายที่จะไม่นำของเสียอันตรายไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบภายในปี 2563 (Zero hazardous waste to landfill) โดยมีการปรับปรุงวิธีการจัดการและการกำจัดของเสียให้เป็นไปตามหลักการกำจัดของเสียตามลำดับขั้น ที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดของเสียในรูปแบบของการใช้ซ้ำ การนำกลับไปใช้ประโยชน์ และการนำวัสดุมีค่าหรือพลังงานกลับคืน โดยความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวได้ถูกนำเสนออยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงทุกปีเนื่องจากทางเลือกของเทคโนโลยีการจัดการของเสียที่มีมากขึ้นตามลำดับ

มลสารทางอากาศ

NOx, SOx และ VOCs คือ มลสารที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากกระบวนการให้ความร้อนหรือการผลิตพลังงาน เพื่อลดการปล่อยมลสารเหล่านี้ ปตท.สผ. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการเผาก๊าซทิ้งเพื่อลดการปล่อย NOx, SOx และ VOCs โดยมีเป้าหมายในการรักษาระดับความเข้มของปริมาณการปล่อยไม่ให้เกินกว่าปีฐาน 2555 ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อย NOx, SOx และ VOCs ยังปรากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท