Menu

วิสาหกิจเพื่อสังคม

วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ เพื่อให้มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนเพื่อขยายผลในชุมชน

ปตท.สผ. ร่วมกับ กลุ่ม บริษัท ปตท. จัดตั้ง บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  (PTTSE)  ซึ่งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) ให้เป็นรูปธรรม   เพื่อเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

ในปี 2560 ปตท.สผ. ร่วมกับมูลนิธิชัย วีระไวทยะ เริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School – Based Integrated Rural Development Project หรือ School-BIRD) ในโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และเป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท โครงการได้จัดฝึกอบรมและจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ให้ทำธุรกิจด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. โดยมุ่งเน้น 6 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงเรียน
  2. การฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรและจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำโรงเรียน
  3. การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
  4. การจัดตั้งกองทุนธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการออมเงินและกองทุนเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับชุมชน
  5. การจัดตั้งกองทุนธุรกิจสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำธุรกิจ
  6. การดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน

โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันนี้โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีรายได้จากแปลงเกษตร  กองทุนธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้เงินกู้แก่ชุมชนเพื่อประกอบธุรกิจมากกว่า 10 ราย และนักเรียนได้กู้เงินเพื่อทำธุรกิจของตนเอง