Menu

การสร้างคุณค่าร่วม

การสร้างคุณค่าร่วมคือ รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทดำเนินการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) และในขณะเดียวกันพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยใช้วิธีการทางธุรกิจในการแก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทาย

ปตท.สผ. ได้ใช้แนวทางการให้ความช่วยเหลือเชิงกลยุทธ์ในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม จึงได้คัดเลือกโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม โดยเน้นการประยุกต์ความถนัดความเชี่ยวชาญของ ปตท.สผ. และการใช้โครงข่ายธุรกิจ สนับสนุนการทำงานของชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และได้คัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเดิมเป็นโครงการที่เริ่มจากผลการศึกษาข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการหารือร่วมกับ Skill Training Center ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบว่าขาดแคลนช่างฝีมือด้านช่างเชื่อมและช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปตท.สผ. จึงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขึ้นในปี 2558 เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมา และต่างประเทศ โดยที่ได้ดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 12 ครั้งในปี 2558 - 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 313 คน ซึ่งหลังจากจบการอบรมได้รับการจ้างงานทั้งสิ้น 275 คน ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนการฝึกรอบรมช่างไฟฟ้าอีกสาขาหนึ่ง โดยสามารถจัดฝึกอบรมทั้ง 3 สาขาวิชาชีพ รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 299 คน นอกจากการฝึกอบรมแล้ว บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนการวัดระดับฝีมือแรงงาน National Skills Standards Authority (NSSA) อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ปตท.สผ. สามารถสร้างแรงงานฝีมือด้านเทคนิคเข้าสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมกว่า 600 คน และมีผู้เข้าวัดระดับฝีมือแรงงาน รวม 150 คน โดยที่ในอนาคตอาจมีการจ้างงานแรงงานฝีมือด้านเทคนิคเหล่านี้มาทำงานให้กับ ปตท.สผ. อีกด้วย