Menu

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน

12 ธ.ค. 2560

นายประพนธ์  จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม นำคณะผู้บริหารและพนักงาน โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (PSB) เทศบาลเมืองสงขลา ผู้รับเหมา และชุมชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนศาลาหุม จังหวัดสงขลาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมจัดอบรมเรื่องการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ได้ปรับปรุงถนนสู่ชุมชนพร้อมมอบถังขยะให้กับชุมชนอีกด้วย