Menu

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. จัดโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” จังหวัดระนอง

4 ธ.ค. 2560

โครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ถูกริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2540

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ "ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด" ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 68 คน จาก 11 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง)  และกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านฐานการเรียนรู้