Menu

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถดาวโหลด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้จาก เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

การปฏิบัติด้านแรงงาน

ปตท.สผ. เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองผ่านระบบพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน (Competency Management System: CMS) และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน นอกจากนี้ แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรของ ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน โดย ปตท.สผ. เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมใน United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งต้องรายงานกระบวนการที่ได้นำไปปฏิบัติ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และสิทธิพื้นฐานตามสหภาพแรงงานสากล (International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายพนักงานจากสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัทจำนวน 22 คน ครอบคลุมพนักงานร้อยละ 87 ของพนักงานทั้งหมด และผู้แทนฝ่ายบริหารจำนวน 7 คน เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งสิทธิแรงงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ในปี 2561 คณะกรรมการได้หารือประเด็นต่างๆ รวมทั้งสิ้น 105 ประเด็น ในเรื่อง ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เป็นต้น

สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในการดำเนินงานของบริษัทและผลักดันเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดหวังว่าพนักงาน บริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในนามของบริษัทจะยึดมั่นในหลักการเดียวกันและให้ความสำคัญในการนำหลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วนในทุกด้าน

พันธสัญญาในด้านสิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมใน United Nations Global Compact (UNGC) ซึ่งต้องรายงานกระบวนการที่ได้นำไปปฏิบัติ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม และปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่บนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรื่องหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อีกทั้ง ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ตั้งแต่ปี 2554 และการสื่อสารเรื่องความคืบหน้า (COP) ของบริษัทได้บรรลุเกณฑ์ UNGC Advanced Level ตั้งแต่ปี 2558 โดย UNGC มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สิ่งนี้บรรลุผลตามหลักการที่ครอบคลุม 10 ประการซึ่งส่วนใหญ่ตกอยู่ในสี่ประเภทของหลักสิทธิมนุษยชน (หลักการ 1-2) แรงงาน (หลักการ 3-6) สภาพแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทยังได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามหลักการ 10 ประการในการสื่อสารเรื่องความคืบหน้า โดยสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UNGC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกรอบ Ruggie Framework และบริษัทยังคาดหวังให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ ปตท.สผ. และมุ่งมั่นร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทโดยยึดมั่นในหลักการด้านการต่อสิทธิมนุษยชน

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดมั่นใน ”การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ” ในการดำเนินธุรกิจโดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งเน้นให้บุคลากรของ ปตท.สผ. และสถานประกอบการของบริษัทนำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามผลและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติเช่นเดียวกัน

พันธมิตรทางธุรกิจ

ปตท.สผ. คาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามบรรทัดฐานสากลที่สอดคล้องกับแนวทางของ ปตท.สผ. ในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ผู้ร่วมทุนบริหารจัดการกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่ยึดมั่นร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือกับผู้ร่วมทุนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการบริหารประเด็นความเสี่ยงและร่วมมือพัฒนาแนวปฏิบัติในขอบเขตการดําเนินงานร่วมกันเพื่อกิจการร่วมทุน (Joint Operating Agreement) โดยยึดหลักความร่วมมือและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญ

ความรับผิดชอบและความร่วมมือสร้างห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานอย่างปลอดภัย ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คู่ค้าและผู้รับเหมาของ ปตท.สผ. ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่ม ปตท.สผ. ดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากการลงนามร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกระบวนการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ค้าทั้งก่อนการสรรหาและระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา โดยเฉพาะคู่ค้าที่สำคัญ (Critical Supplier) และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐาน สัญญา และจรรยาบรรณ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งรวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ

ในการนำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีขั้นตอนหลักดังนี้ (1) ตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (2) จัดทำมาตรการป้องกันบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (3) บูรณาการแผนการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร และ (4) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่ม ปตท.สผ. ได้แก่

การตรวจสอบการดำเนินงาน (Due Diligence) ด้านสิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. จัดทำกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Management System) ซึ่่งการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชน การกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่มีระดับปานกลางถึงสูง รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ ระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ยังได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจำแนกได้เป็นห้ากลุ่มหลัก ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงาน ชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน สิ่งแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัย และพิจารณาครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เยาวชน ชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมือง และแรงงานข้ามชาติ โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ สอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. และแนวปฏิบัติด้าน Due Diligence ของ IPIECA

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของกลุ่ม ปตท. สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง

ปตท.สผ. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี 2557 เพื่อประเมินและกำหนดแนวทางลดความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของ ปตท.สผ. ในทุกรายการจะถูกระบุในบันทึกความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักทั้งพื้นที่บนบกและนอกชายฝั่งทะเลครอบคลุมทุกระยะการดำเนินโครงการ ได้แก่ การวัดค่าความไหวสะเทือน การขุดเจาะเพื่อสำรวจและประเมินผล การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมและการผลิต การจ้างงาน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารความปลอดภัย ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงก่อนการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมทุน จนกระทั้งการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม เป็นต้น

จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปี 2561 บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมด ทั้งที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้ร่วมทุน และคู่ค้าสำคัญระดับที่ 1 โดยผลของการประเมินพบประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญ (Salient Issues) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานได้แก่ประเด็นด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานและผู้รับเหมา ผลกระทบจากแสง เสียง ฝุ่น และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท อาทิ ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางการบริหารประเด็นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติการใดมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) ในระดับสูง

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ บริษัทระบุความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ต้องมีการติดตามใน 2 พื้นที่ปฏิบัติการที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ (ร้อยละ 10 จาก 20 โครงการที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ) และ 1 พื้นที่ปฏิบัติการที่บริษัทเป็นผู้ร่วมทุน (ร้อยละ 5 จาก 20 โครงการที่ดำเนินการโดยผุ้ร่วมทุน) โดยพื้นที่ทั้งหมดได้มีการติดตามและจัดทำแนวทางการป้องกันบรรเทาครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 100 แล้ว

อย่างไรก็ดีจากการประเมินในทุกพื้นที่ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการย้ายชุมชนจากพื้นที่ปฏิบัติการสู่แหล่งที่พักใหม่ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ที่บริษัทเป็นผู้ร่วมทุน เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการได้ร่วมกันพัฒนาโครงการย้ายชุมชน (Resettlement Program) กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนมาตรการการดำเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ หลักการ Equator มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC Performance Standards) โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเสมอภาคและเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนน้อยที่สุด โดยโครงการพัฒนาชุมชนที่ออกแบบร่วมกันนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูให้ชุมชนที่ย้ายสู่พื้นที่ใหม่ได้ปรับตัวแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันโครงการย้ายชุมชนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับการย้ายชุมชนระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปัจจุบันโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการเดียวภายใต้การลงทุนของบริษัทที่มีโครงการย้ายชุมชนโดยคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของโครงการลงทุนทั้งหมด (1 โครงการจากทั้งหมด 40 โครงการ)

ในปี 2561 ปตท.สผ. ไม่มีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้นจึงไม่มีการดำเนินการเยียวยา ทั้งนี้ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการปกป้องและเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน โดยกำหนดระเบียบในรับเรื่องร้องเรียนรวมถึงมีการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนโดยจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ

สามารถดาวน์โหลด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง