Menu

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 สมพร ว่องวุฒิพรชัย
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

ปตท.สผ. มีพันธกิจในการจัดหาพลังงานและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของเอเชียซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักเช่นนี้ จึงผลักดันให้บริษัทมุ่งไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมิได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายของปตท.สผ. เท่านั้น แต่ยังเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

ปัจจุบัน เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals - SDGs) มีบทบาทสำคัญต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจ  โดยปตท.สผ. ให้ความสำคัญด้านการพัฒนา "เทคโนโลยี" และ "การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสมดุลด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสหประชาชาติ และยังสอดคล้องกับดัชนีประเมินผลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลต่างๆ (ได้แก่ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์)  อีกด้วย

ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกตั้งแต่ปี 2557 และมีเป้าหมายที่จะรักษาสถานภาพในการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นหลักการดำเนินงานในสามด้าน ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)  และการสร้างการยอมรับจากสังคม (Care-Share-Respect)

สุดท้ายนี้ ผมขอเน้นย้ำว่าทุกกิจกรรมการดำเนินงานของ ปตท.สผ. จะต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  ความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับ  ผู้รับเหมา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ ปตท.สผ. ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกิดความสมดุลทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป