Menu

ภาพรวม

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ซึ่งได้ผนวกรวมความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ผู้ร่วมทุน และผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยที่บริษัทได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Practices Roadmap) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Target Zero) ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) และรอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดำเนินธุรกิจ

บริษัทปรับปรุงการปฏิบัติตามระบบการจัดการด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของบริษัท รวมถึงกิจกรรมการลำเลียงขนส่งผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย และการจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดให้ต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกๆ โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และโครงการรื้อถอนในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคม พร้อมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ ไว้ในหัวข้อการบริหารโครงการ (Capital Project Management) โดยที่การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการที่เหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการตามกระบวนการของบริษัทหรือผ่านกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดด้าน SSHE ที่ระบุในมาตรฐานเรื่อง SSHE Due diligence

บริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ครอบคลุมทุกโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการในประเทศ และโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (โครงการมอนทารา ในฐานปฏิบัติการที่เมืองดาร์วินและสำนักงานที่เมืองเพิร์ธ) รวมทั้ง ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญในการขยายการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ไปยังโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตนี้ด้วย

นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินการ โดยสอดคล้องกับ Sustainability Reporting Guideline (G4) of the Global Reporting Initiative (GRI G4) และ Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD) ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่คลอบคลุมถึงการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ การใช้น้ำธรรมชาติ การปล่อยน้ำทิ้ง การหกรั่วไหล ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ การกำจัดน้ำจากกระบวนการผลิต และการกำจัดของเสียจากกิจกรรมการเจาะในระยะผลิตปิโตรเลียมของทุกโครงการที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดำเนินการของบริษัท

เพื่อเป็นการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พัฒนา ทบทวน และปรับปรุงวิธีการรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่เริ่มมีการรายงานตั้งแต่ปี 2553 ได้มีการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นโดยหน่วยงานภายนอก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับ International Association of Oil and Gas Producer (IOGP) และหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย