Menu

ภาพรวม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาสังคมในเชิงกลยุทธ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. โครงการเพื่อสังคม

2. การสร้างคุณค่าร่วม

3. วิสาหกิจชุมชน

แนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลของ ปตท.สผ. จะเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือข้อกำหนดของบริษัท ปตท.สผ. มีนโยบายเน้นการดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาสังคม มากกว่าการบริจาค ซึ่งในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ใช้งบประมาณกว่า 81% ของงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นเงินจำนวน 429.04 ล้านบาทในโครงการเพื่อพัฒนาสังคม  ในขณะที่การสนับสนุนในรูปแบบของสิ่งของหรือการบริการมีมูลค่าเท่ากับ 34.99 ล้านบาท ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ใช้เวลา 9,280 ชั่วโมงอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5.08 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเท่ากับ 113.79 ล้านบาท

บทความสารคดีพิเศษ