Menu

ภาพรวม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม  โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ เราใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาสังคมในเชิงกลยุทธ์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. โครงการเพื่อสังคม

2. การสร้างคุณค่าร่วม

3. วิสาหกิจชุมชน

แนวทางการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศลของ ปตท.สผ. จะเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือข้อกำหนดของบริษัท ปตท.สผ. มีนโยบายเน้นการดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาสังคม มากกว่าการบริจาค ซึ่งในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ใช้งบประมาณกว่า 80%  ของงบประมาณเพื่อการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นเงินจำนวน 411.56  ล้านบาทในโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ในขณะที่การสนับสนุนในรูปแบบของสิ่งของหรือการบริการมีมูลค่าเท่ากับ 35.14 ล้านบาท ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ใช้เวลา 18,807 ชั่วโมงอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 11.32 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทเท่ากับ 121 ล้านบาท

 

บทความสารคดีพิเศษ

คลินิกฟรีของผู้ยากไร้ในอินโดนีเซียclose | open

การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินธุรกิจ

อินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพ ทั้งการขาดแคลนอาหาร โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะในคนยากไร้ที่อาศัยในชุมชนแออัด ประชากรราวครึ่งหนึ่งของอินโดนีเซียที่มีฐานะยากจน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียง 28 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 900 บาทเท่านั้น

ปี 2557 ปตท.สผ. จึงได้ดำเนินโครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรี โดยเปิดคลินิกตรวจรักษาสุขภาพให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่ยากจนและขาดโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยร่วมมือกับ Dompet Dhuafa (DD) มูลนิธิที่ทำงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานโดยไม่แสวงหากำไรของอินโดนีเซีย โดยคลินิกตั้งอยู่ในแขวงโรโรตัน เขตจาการ์ตาเหนือ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีคนจนอาศัยจำนวนมาก แต่หน่วยบริการสุขภาพกลับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น

ปตท.สผ. ตั้งเป้าตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2561 จะมีผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยภารกิจหลักของคลินิกฟรี คือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เน้นการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครในชุมชนให้เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานของ ปตท.สผ. เป็นอาสาสมัครออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนห่างไกลด้วย และถึงแม้จะมีอาคารคลินิกเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลแล้ว แต่โครงการก็ยังจัดรถคลินิกเคลื่อนที่ออกบริการในหมู่บ้านห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการคลินิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งประมาณ 60-100 คน ทำให้ยอดผู้เข้าใช้บริการตั้งแต่เปิดบริการจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนถึง 120,000 ราย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหนึ่งในความสำเร็จของโครงการนี้ อาจชี้วัดด้วยรางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Program จากงาน The 9th Annual Global CSR Summit and Awards and the Global Good Governance Awards 2017 ซึ่งเป็นเสมือนกำลังใจให้คณะทำงานทุกคน

ปตท.สผ. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ในระยะยาว และด้วยหวังให้คลินิกฟรีอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน เป็นคลินิกชุมชนตัวอย่างของอินโดนีเซียต่อไป


เกี่ยวกับโครงการคลินิกให้บริการสุขภาพดี

 

ปตท.สผ. สานต่อโครงการ PTTEP Teenergy ปี 4 ตอน “ก้าวเพื่อรักษ์” ขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชน 4 ภาค ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนclose | open


โครงการ PTTEP Teenergy หรือค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ริเริ่มขึ้นในปี 2557 มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ โดยดำเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์หลัก “3 ป. ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน” ซึ่ง ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำ

ปัจจุบัน ปตท.สผ. เดินหน้าสานต่อจัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ก้าวเพื่อรักษ์” โดยขยายผลโครงการไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย 4 ครั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากเครือข่ายนักอนุรักษ์ที่ทำงานจริงในพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน การเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ การเพาะปลูกและนวัตกรรมการเกษตรจากวัสดุเหลือใช้ การทำแผงกันไฟป่า และเรียนรู้การทำบ่อก๊าซชีวภาพ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ของเยาวชน ตลอดจนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมถึงกิจกรรมเวิร์คชอปจุดประกายการทำโครงการเพื่อสังคมเพื่อให้เยาวชนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายมาสังเคราะห์ความคิดและสร้างเป็นโครงงาน รับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติจริงและสร้างประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเองต่อไป


เกี่ยวกับ PTTEP Teenergy