ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์:0-2537-3456 โทรสาร: 0-2537-2935
เว็บไซต์ http://www.pttdigital.com

พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. โดยปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวตามวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ด้วยการบริหารจัดการและลงทุนทางด้านไอซีทีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะสร้างมูลค่าจากการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Synergy) พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์ ก่อกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานไอซีทีของทั้ง 5 บริษัท ผู้ถือหุ้นหลัก  โดยให้การดูแลให้คำปรึกษา และบริการด้านเทคโนโลยี อย่างครบวงจรและเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด