ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเวียดนาม 16-1
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 16-1
ขนาดพื้้นที่ 173 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะในส่วนของแหล่ง Te Giac Tran)
ที่ตั้ง ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวังเตา ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินการ Hoang Long Joint Operating Company (HLJOC)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่ง Te Giac Trang (TGT)
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 8 ธันวาคม 2542
วันที่เริ่มการผลิต 22 สิงหาคม 2554
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง 16-1

Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
41%
บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จำกัด (พีทีทีอีพี เอชแอล)
28.5%
SOCO Vietnam Ltd.
28.5%
บริษัท โอเปโก เวียดนาม จำกัด (OPECO)
2%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก