ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการสินภูฮ่อม
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงสำรวจ E5 North และแปลงสำรวจ EU-1
ขนาดพื้้นที่ รวม 232 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น
ผู้ดำเนินการ บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จำกัด (พีทีทีอีพี เอสพี)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งภูฮ่อม
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 3 มิถุนายน 2524
วันที่เริ่มการผลิต 1 พฤศจิกายน 2549
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง E5 North

พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด (พีทีทีอีพี เอสพี)
35%
บริษัท อพิโก้ แอลแอลซี
35%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
20%
บริษัท เอสโซ่ เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น โคราชอิงค์
10%

แปลง EU-1

พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด (พีทีทีอีพี เอสพี)
35%
บริษัท อพิโก้ แอลแอลซี
35%
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
20%
บริษัท เอสโซ่ เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น โคราชอิงค์
10%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก