ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
View ListView Map
แผนที่

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

โครงการได้ปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

โครงการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี

โครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซอติก้า

โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 315 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 50,273 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3

โครงการอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและศักยภาพเชิงพาณิชย์
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์เอ็มโอจีอี 3

โครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

โครงการได้มีการลงนามสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) กับรัฐบาลโมซัมบิกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างการเตรียมการเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ โครงการมีความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID)
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการเวียดนาม 52/97

โครงการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญก่อนที่จะสรุปสัญญาเชิงพาณิชย์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

โครงการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญก่อนที่จะสรุปสัญญาเชิงพาณิชย์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

แหล่งมอนทารา มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7,996 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ โดยโครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิต H5 เพื่อเร่งอัตราการผลิตในไตรมาส 4 นี้ แหล่ง Cash Maple ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED Study) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2560
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,180 BPD
>ข้อมูลโครงการ
arrow

ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการซอติก้า
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงเอ็ม 9 และทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงเอ็ม 11
ขนาดพื้้นที่ 12,306 ตารางกิโลกเมตร
ที่ตั้ง อ่าวเมาะตะมะ
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งซอติก้า แหล่งคอคาน่า และแหล่งกอตะก้า
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
วันที่ลงนามในสัญญา 12 พฤศจิกายน 2546
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

M9 & a part of M11

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
80%
เมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ซ เอ็นเตอร์ไพรส์
20%

ความก้าวหน้าโครงการ :

ปี :

2559

ไตรมาสที่ 1

โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมลดลงอยู่ที่ประมาณ 276 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 42,123 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) เป็นผลมาจากการหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงประจำปีตามแผน นอกจากนี้ เพื่อรักษาระดับการผลิตโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแท่นหลุมผลิต แล้วเสร็จ จำนวน 4 แท่น และอยู่ระหว่างการเตรียมหลุมผลิตเฟส 1B

ไตรมาสที่ 2

โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 50,580 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) จากปริมาณความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศเมียนมาร์และจากประเทศไทย ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิตจากหลุมผลิตเฟส 1B โดยได้เริ่มการผลิตจากแท่นผลิตที่ 4แล้ว และกำลังดำเนินการเจาะหลุมผลิตในแท่นผลิตที่ 7 เพื่อรักษากำลังการผลิตของโครงการ

ไตรมาสที่ 3 โครงการอยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิต โดยได้เริ่มการผลิตจากแท่นผลิตที่ 4 จากหลุมผลิตเฟส 1B แล้วและคาดว่าจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตที่ 7 ได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ซึ่งจะช่วยรักษากําลังการผลิตของโครงการ ไตรมาสที่ 4 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคตและมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 305 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,023 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)

2560

ไตรมาสที่ 1 โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิต และมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 272 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 42,345 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) ไตรมาสที่ 2 โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต โดยในไตรมาสนี้ โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 327 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 52,058 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) ไตรมาสที่ 3 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 315 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 50,273 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต