ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเมียนมา เอ็ม 11
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงเอ็ม 11
ขนาดพื้้นที่ 5,373 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 23 ตุลาคม 2548
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลงเอ็ม 11

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) (ผู้ดำเนินการ)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก