ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการแอล 53/43 และ แอล 54/43
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงแอล 53/43 และแปลงแอล 54/43
ขนาดพื้้นที่ แปลงแอล 53/43 มีพื้นที่สงวน 327 ตารางกิโลเมตร และแปลงแอล 54/43 มีพื้นที่สงวน 374 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งบึงกระเทียม (L53/43) และแหล่งหนองผักชี (L54/43)
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 22 มกราคม 2547
วันที่เริ่มการผลิต 6 กันยายน 2553
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง L53/43 และแปลง L54/43

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก