ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการจี 4/43
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง G4/43
ขนาดพื้้นที่ 455 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งลันตา และแหล่งสุรินทร์
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2546
วันที่เริ่มการผลิต 1 เมษายน 2550
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง G4/43

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
51%
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
21.375%
บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด
21.25%
บริษัท พลังโสภณ จำกัด (PSL)
6.375%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก