ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการจี 2/61
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงจี 2/61
ขนาดพื้้นที่ ประมาณ 3,247 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เริ่มการผลิต 24 เมษายน 2565
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลงจี 2/61

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก