ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการจี 1/61
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงจี 1/61
ขนาดพื้้นที่ ประมาณ 4,501 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เริ่มการผลิต 24 เมษายน 2565
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลงจี1/61

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ. อีดี)
60%
บริษัท เอ็มพี จี 2 (ประเทศไทย) จำกัด
40%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก