ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการคอนแทร็ค 4
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงบี 12/27 และแปลงจี7/50
ขนาดพื้้นที่ แปลงบี 12/27 ครอบคลุมพื้นที่ 3,120 ตารางกิโลเมตร และแปลงจี 7/50 ครอบคลุมพื้นที่ 75.03 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
ผู้ดำเนินการ รายละเอียดเพิ่มเติมที่สัดส่วนการลงทุน
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งไพลิน แหล่งไพลินเหนือ แหล่งมรกต แหล่งเพทาย แหล่งอุบล พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมเอและบี และพื้นที่สงวนเอและบี
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง B12/27

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
45%
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (ผู้ดำเนินการ)
35%
พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด (พีทีทีอีพี เอสพี)
15%
MOECO Thai Oil Development Co., Ltd.
5%

แปลงจี 7/50

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
45%
บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด (ผู้ดำเนินการ)
35%
บริษัท ปตท.สผ.จี7 จำกัด (ปตท.สผ.จี7)
15%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก