ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการบงกช
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B15 แปลง B16 แปลง B17 และแปลง G12/48
ขนาดพื้้นที่ 3,238.5 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แหล่งปิโตรเลียม Greater Bongkot North Greater Bongkot South และ G12/48
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 10 มีนาคม 2515
วันที่เริ่มการผลิต 15 กรกฎาคม 2536
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลงบี 15 แปลงบี 16 และแปลงบี 17

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
66.6667%
บริษัท โททาล อีแอนด์ พี ไทยแลนด์
33.3333%

แปลงจี 12/48

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
66.6667%
บริษัท โททาล อีแอนด์ พี ไทยแลนด์
33.3333%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก