ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.สผ. ประจำปี 2560

3 ต.ค. 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสมัครไปเยี่ยมชมกิจการ ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 60 คน ในวันที่ 2, 3, 9 และ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น ปตท.สผ. มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท และรายชื่อสำรอง ตามเอกสารที่แนบ (เอกสารแนบ 1 – 4) และบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัครต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปตท.สผ. จะติดต่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

อนึ่ง กำหนดการเดินทางมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-2537-4000 ต่อ 7338, 7384, 7385 และ 7435 ในวันและเวลาทำการของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สายงานเลขานุการบริษัท