ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. นำเยาวชนภาคกลางท่องป่าเขาใหญ่ เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5

16 ต.ค. 2561

กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2561ค่ายภาคกลางของโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “PTTEP Teenergy ปีที่ 5” เริ่มขึ้นแล้วเป็นค่ายที่ 3 ของปีนี้ นำเยาวชน ม.ปลาย 70 คน มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติจากการเรียนรู้วิถีชีวิตนกเงือก

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ค่ายภาคกลาง ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นค่ายที่ 3 ของปีนี้ หลังจากจัดกิจกรรมค่ายภาคใต้ ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาและค่ายภาคเหนือ ที่สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก   ไปแล้ว โดยค่ายภาคกลางครั้งนี้ ปตท.สผ.ได้นำเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คนที่ผ่านการคัดเลือก มาร่วมเข้าค่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ สัมผัสวิถีชีวิตของนกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายาก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและยังเป็นสัญลักษณ์ของป่าที่สมบูรณ์ รวมทั้งเรียนรู้การซ่อมโพรงรังนกเงือกในธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนั้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักและมองเห็นบริบทของสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ สนับสนุนให้คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านระบบสะเต็มศึกษา (STEM) และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้น้องเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

น้อง ๆ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์คชอปในค่าย เพื่อนำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้มาสร้างสรรค์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และเสนอโครงการที่จะไปดำเนินการในโรงเรียนหรือชุมชนของตน ซึ่ง ปตท.สผ. จะคัดเลือก 10 โครงการ และมอบเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000 บาท เพื่อให้สามารถนำโครงการไปปฏิบัติจริง ในการช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาในโรงเรียนหรือชุมชนของตนต่อไป

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. กล่าวว่า “ปตท.สผ. มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจปัญหาและความจำเป็นในการลดภาวะโลกร้อน นำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหรือชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเยาวชนหัวใจอนุรักษ์จากทุกภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมในระยะต่อไปด้วย”

ส่วนค่ายที่ 4 ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายของปีนี้ จะจัดขึ้นที่ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการ PTTEP Teenergy ได้ที่เฟซบุ๊ค PTTEP Teenergy Camp

เกี่ยวกับโครงการ PTTEP Teenergy

ปตท.สผ. ได้ริเริ่มโครงการ PTTEP Teenergy ในรูปแบบค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานร่วมคัดเลือกเยาวชน จากบทความเกี่ยวกับแรงบันดาลใจและแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เยาวชนเขียนตามขั้นตอนการรับสมัคร ปัจจุบัน มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการไปแล้วกว่า 500 คน มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เยาวชนนำไปดำเนินการจริงกว่า 20 โครงการ เยาวชนหลายคนกลายเป็นแกนนำของกลุ่มอนุรักษ์ในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน สามารสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อีกกว่า 16,000 คน เพื่อเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต

โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน  รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม  จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมสีเขียว” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของค่ายไปต่อยอดดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: tongchitp@pttep.com
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4037    E-mail: wipaweep@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
สิทธิ วัฒนายากร โทร. 02 610 2384 E-mail: sitthi@dcconsultants.co.th
สโรบล ภูเดชาภิรมย์ โทร. 02 610 2375 E-mail: sarobol@dcconsultants.co.th

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.