Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

26 มกราคม 2561

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-0633/2018
 
26 มกราคม 2561
 
เรื่อง     งบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับก่อนตรวจสอบสำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยเห็นว่างบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,523 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) (เทียบเท่า 153,198 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 184 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 4,339 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 152,745 ล้านบาท) ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 126,949 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 3,711 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 131,019 ล้านบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 20,579 ล้านบาท) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 0.13 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4.54 บาท) เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,860 ล้านบาท) หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 0.07 ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 2.54 บาท)
 
สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 628,121 ล้านบาท) มีหนี้สินรวม 7,703 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 251,746 ล้านบาท) และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 376,375 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปริมาณสำรองพิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) รวมทุกโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 631 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374