Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562

9 สิงหาคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-7951/2019
 
9 สิงหาคม 2562

เรื่อง      งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-7398/2019 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. งบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
                  
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับ  สอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตัวเลขผลการดำเนินงานในงบการเงินฉบับสอบทาน สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามอ้างถึง
                  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                
ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่


แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843