Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562

10 พฤษภาคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4806/2019

10 พฤษภาคม 2562
 
เรื่อง     งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4115/2019 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. งบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับสอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่างบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอต่อนักลงทุน พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตัวเลขผลการดำเนินงานในงบการเงินฉบับสอบทาน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามอ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)                                                    
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843