Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

30 สิงหาคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-8925/2019
                                                    
30 สิงหาคม 2562

เรื่อง      ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
                       
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ. จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.pttep.com/th/Investorrelations/Shareholderinformation/Shareholdersmeeting.aspx ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
                       
จากการที่ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จอย่างมากในการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์เชิงรุก “Expand” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. จึงมุ่งเน้นการดำเนินการ “Execute” ตามแผนงานและเป้าหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรให้รองรับการเป็นบริษัทข้ามชาติและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ในการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ปตท.สผ. จึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรบุคลากรที่มีทักษะ (Skill Mix) หลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางองค์กร โดยประสงค์ที่จะคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Organization Change and Development) ในแง่มุมของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นสากล โดยเฉพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการควบรวมธุรกิจในธุรกิจข้ามชาติ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ในภาพกว้างที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กร และด้านกฎหมาย (Legal) โดย ปตท.สผ. ยังคงพิจารณาทักษะด้านอื่นตามความเหมาะสมด้วย
                       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                
ขอแสดงความนับถือ

ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล  
                                                                         
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)

เลขานุการบริษัท
สายงานเลขานุการบริษัท
โทร.:  02 537 4000 ต่อ 1435
โทรสาร: 02 537 4500