Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

1 ตุลาคม 2562

 
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-10289/2019

1 ตุลาคม 2562

เรื่อง     การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
2. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
3. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
4. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 15/2562/467 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
  1. เลือกตั้งนางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ที่ขอลาออก
  2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
           2.1     นายอธิคม เติบศิริ                                   ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
           2.2     นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์                    ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
                                                                             กรรมการบรรษัทภิบาล                                
ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นกรรมการ ปตท.สผ. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาพร้อมนี้
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                       
มณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
 
(นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย)
เลขานุการบริษัท
แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น   
โทร. 0-2537-4832, 0-2537-5310