Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

2 สิงหาคม 2560

 

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6378/2017

 

2 สิงหาคม 2560

 

เรื่อง     การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ (F24-2)
2. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560/425 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายทรงศัก สายเชื้อ ที่ขอลาออก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2560/429 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                               

ประณต ติราศัย

 

(นางประณต ติราศัย)

เลขานุการบริษัท

 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  

โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374