Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

1 พฤศจิกายน 2560

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-8957/2017

 
1 พฤศจิกายน 2560
 

เรื่อง     การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประวัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2560/430 และ 13/2560/431 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (President, Exploration and Production: PEP) และเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กร โดยแต่งตั้งให้นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และ นายพงศธร ทวีสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (President, Exploration and Production: PEP)

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และได้ส่งประวัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

ขอแสดงความนับถือ
 
ประณต ติราศัย
                                                                       
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท
 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374