Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม

31 กรกฎาคม 2562


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-7664/2019

31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง     การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อม
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 39 ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Coastal Energy Company (Khorat) Limited ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

บริษัท APICO LLC ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการสินภูฮ่อมแปลง (EU1 และE5N) และสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ และถือสัดส่วนในโครงการสินภูฮ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 66.80 ภายหลังการเข้าซื้อครั้งนี้  ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.48

โครงการสินภูฮ่อม เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบนบก ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครึ่งปีแรกของปี 2562 มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (14,487 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน โดยในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการได้รับอนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปีจนถึงปี 2572 และ 2574 สำหรับแปลง EU1 และ E5N ตามลำดับ

การเข้าซื้อดังกล่าว เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นการขยายการลงทุนในประเทศไทย (Coming Home Strategy) ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียม และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับบริษัท ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศในอนาคตอีกด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                         
ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843