Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การทบทวนแผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566)

12 กรกฎาคม 2562

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6977/2019

12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง      การทบทวนแผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566)
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-11049/2018 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอรายงานการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจากที่เคยรายงานไว้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดย ปตท.สผ. ได้ปรับแผนดำเนินการและประมาณการรายจ่าย โดยรวมผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โดยในปี 2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,948 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562 – 2566) ตามรายละเอียดดังนี้

                                                                                                                                                   หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

 

ปี 2562*

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)        

1,948

2,472

2,817

2,945

2,477

12,659

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure)

1,629

1,592

1,556

2,095

1,823

8,695

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)                    

3,577

4,064

4,373

5,040

4,300

21,354

*ไม่รวมรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) จำนวน 2,086 ล้านดอลลาร์ สรอ.
 
จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน ระหว่างปี 2562 - 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้     
             
                                                                                                           หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

                                                               

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย            

345

365

380

409

437

 
สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปี ปตท.สผ.ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านดอลลาร์ สรอ.โดยมุ่งเน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก การผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนงานดังกล่าวทำให้ ปตท.สผ. มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น(Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณร้อยละ 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                 
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843