Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561

9 พฤศจิกายน 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-10078/2018

9 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง      งบการเงินฉบับสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง   หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-9534/2018 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. งบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าตัวเลขผลการดำเนินงานในงบการเงินฉบับสอบทาน สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ได้เคยรายงานไว้ในหนังสือ ปตท.สผ. เรื่อง งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตามอ้างถึง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอนำส่งงบการเงินฉบับสอบทานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) สำหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว เป็นรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเพียงพอสำหรับนักลงทุน พร้อมทั้งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
                  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 0-2537-7171, 0-2537-5843