Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2 เมษายน 2561

 

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-3076/2018

 

2 เมษายน 2561

 

เรื่อง     แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน     กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                                                                         

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซ่า) 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่ 1     รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,200,178,070 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียงจำนวน 57,515 เสียง และบัตรเสียจำนวน 3,500 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3     พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560       

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,202,890,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ไม่เห็นด้วยจำนวน 25,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 งดออกเสียงจำนวน 1,782,401 เสียง และบัตรเสียจำนวน 2,500 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 2,879,879,798 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.6697 ไม่เห็นด้วยจำนวน 331,772,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.3303 งดออกเสียงจำนวน 422,999 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง จึงสรุปว่า ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท และกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีประจำปี 2561 ในกรอบวงเงิน 2,700,000 บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5     พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,211,896,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9900 ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 งดออกเสียงจำนวน 298,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0093 และบัตรเสียจำนวน 2,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0001 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 21 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 9 หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6     พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

มติที่ประชุม            การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วยจำนวน 3,172,938,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7677 ไม่เห็นด้วยจำนวน 39,245,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2216 งดออกเสียงจำนวน 344,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0107 และบัตรเสียจำนวน 0 เสียงคิดเป็น ร้อยละ 0.0000 จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2561 ทุกรายการในอัตราเดียวกับปี 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม           การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

 

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย (%)

ไม่เห็นด้วย (%)

งดออกเสียง

บัตรเสีย

1.

นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

3,222,106,831 (99.1089%)

28,968,776

(0.8911%)

315,971

0

2.

นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

3,215,640,835 (98.9101%)

35,432,131

(1.0899%)

318,612

0

3.

นางสาวปนัดดา

กนกวัฒน์

3,188,767,329 (98.0835%)

62,305,637

(1.9165%)

318,612

0

4.

นายบัณฑิต

เอื้ออาภรณ์

3,159,428,597 (97.1811%)

91,644,369

(2.8189%)

318,612

0

5.

พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

3,208,199,896 (98.6806%)

42,895,733

(1.3194%)

295,949

0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท 5 คนตามรายชื่อข้างต้นตามที่เสนอ โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 คน (หมายเลข (1), (3), (4) และ (5)) ตามที่กรรมการแจ้งว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ.

 

ขอแสดงความนับถือ

ประณต ติราศัย

(นางประณต ติราศัย)

เลขานุการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทร.0-2537-5919, 0-2537-5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 7374