Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566)

18 ธันวาคม 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-11049/2018

18 ธันวาคม 2561

เรื่อง      แผนการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2562 – 2566)
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย โดยมีประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,840 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,416 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2562 ปตท.สผ.ให้ความสำคัญกับแนวทางหลัก ดังนี้
  1. การรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญในประเทศไทยและสาธารณรัฐ-แห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ซึ่งได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และโครงการซอติก้า โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 1,159 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว
  2. การเพิ่มปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตในอนาคตด้วยการจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 490 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพื่อผลักดันโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก     โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) ไปสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision)
  3. การเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 191 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในเมียนมาร์ และมาเลเซีย
เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามแผนข้างต้น ปตท.สผ. ได้จัดทำประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562 – 2566) ตามรายละเอียดดังนี้
                                                                                         
                                                                                                                                       หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

 

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)        

1,840

1,667

2,223

1,927

1,653

9,310

รายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure)

1,416

1,279

1,256

1,633

1,211

6,795

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)                    

3,256

2,946

3,479

3,560

2,864

16,105

                           
จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ตัวเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการผลิตปัจจุบัน ระหว่างปี 2562 - 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
       
                                                                                                             หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

                                                               

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย            

318

325

326

280

235

 
ทั้งนี้ ประมาณการรายจ่ายและปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยข้างต้นยังไม่รวมผลจากการที่ ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) ในทะเลอ่าวไทย ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

อนึ่ง นอกจาก ปตท.สผ. จะมุ่งเน้นดำเนินกลยุทธ์เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมเดินหน้ารักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ และมองหาโอกาสขยายการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ปตท.สผ. ยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสภาพการดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ การต่อยอดการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Value Chain) และการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                 
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. +66(0) 2537 7171, +66(0) 2537 5843