Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

29 ตุลาคม 2561

 
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-9781/2018
  
29 ตุลาคม 2561

เรื่อง     การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
2. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
3. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
4. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 16/2561/450 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. เลือกตั้งนายพชร อนันตศิลป์ เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ ที่ขอลาออกทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
         2.1     นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์                 ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา
         2.2     นายอัชพร จารุจินดา                     ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
         2.3     นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ      ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
         2.4     นายพชร อนันตศิลป์                     ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
         ทั้งนี้ ให้ลำดับที่ 2.1, 2.2, 2.3 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 และลำดับที่ 2.4 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 
ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายพชร อนันตศิลป์ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 ตามลำดับ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ                     

ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
                                                           
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-7171, 0-2537-5843