Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

3 ธันวาคม 2561

 ที่ ปตท.สผ. 13143/00-10842/2018

3 ธันวาคม 2561

เรื่อง     การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. ข้อมูลและวิสัยทัศน์กรรมการใหม่
2. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
3. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 17/2561/451 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเลือกตั้งนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายอำพน กิตติอำพน ที่ขอลาออก และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยการเป็นกรรมการ ปตท.สผ. จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ และเมื่อนายเดชาภิวัฒน์ฯ ตอบรับเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งข้อมูลและวิสัยทัศน์ของนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล                      

(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท

แผนกการบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น  

โทร. 0-2537-4749, 0-2537-5310