Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

5 เมษายน 2561


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-3189/2018

5 เมษายน 2561
 
เรื่อง     การเลือกตั้งประธานกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ
3. รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
                       
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2561/440 วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
  1. เลือกตั้งนายปรัชญา ภิญญาวัธน์ กรรมการ ปตท.สผ. เป็นประธานกรรมการ ปตท.สผ.
  2. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
    1. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์       ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล
    2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์         ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
    3. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล          ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือรับรองและประวัติกรรมการตรวจสอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาพร้อมนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
นางประณต ติราศัย                                                                       
(นางประณต ติราศัย)
เลขานุการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-5919, 0-2537- 5304, 0-2537-5779, 0-2537-4446, 0-2537-4000 ext. 800-7374

เอกสารที่เกี่ยวข้อง