Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.

4 พฤศจิกายน 2562


ที่ ปตท.สผ. 13061/00-11537/2019

4 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง     ความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  หนังสือบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ ปตท.สผ. 13061/00-6110/2019 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562                                                          
 
ตามที่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รายงานเรื่องการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นั้น
 
ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
           
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                              
ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +66(0) 2537 4868, +66(0) 2537 5843