Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

7 ธันวาคม 2561

 
ที่ ปตท.สผ. 13061/00-11074/2018

7 ธันวาคม 2561
 
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                       
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี แทน นายยงยศ ครองพาณิชย์ ซึ่งไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
           
ขอแสดงความนับถือ
พงศธร ทวีสิน
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
สายงานทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2537-4945
โทรสาร 0-2537-4444