Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

17 กันยายน 2561


ที่ ปตท.สผ. 13143/00-8244/2018

17 กันยายน 2561
 
เรื่อง      แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                       
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 13/2561/447 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางประณต ติราศัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
           
ขอแสดงความนับถือ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
สายงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2537-4000 ต่อ 2233
โทรสาร 0-2537-4500