Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง

1 เมษายน 2562

 
ที่ ปตท.สผ. 13143/00-3589/2019

1 เมษายน 2562

เรื่อง      การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ (F24-2)
3. รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2562/459 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้
  1. นายอัชพร จารุจินดา                     ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ       ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
  3. พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ                  ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
  4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต                      ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม             ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดย ปตท.สผ. ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 ตามลำดับ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
                                                                                                                                                                                                                                                                   
(นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล)
เลขานุการบริษัท

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์  
โทร.0-2537-7171, 0-2537-5843