Menu

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

22 ตุลาคม 2562

ที่ ปตท.สผ. 13061/00-10520/2019

 22 ตุลาคม 2562                      

เรื่อง      กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของ ปตท.สผ. ประจำปี 2563 ดังนี้

1.    วันพุธที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 
2.    วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์)
3.    วันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
4.    วันจันทร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5.    วันอังคารที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ 
6.    วันพุธที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 
7.    วันศุกร์ที่  1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 
8.    วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
9.    วันพุธที่  6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 
10.  วันพุธที่  3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
11.  วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
12.  วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม* วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม)
13.  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
14.  วันพุธที่  12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
15.  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
16.  วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
17.  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 
18.  วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
19.  วันพฤหัสบดีที่  31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พงศธร ทวีสิน
 
(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ: * วันหยุดของ ปตท.สผ. ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์    โทร.+66(2) 537 4868, +66(2) 537 5843