ปตท.สผ. ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
อ่านต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ปตท.สผ. มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
>อ่านต่อ
รายงานทางการเงินประจำปี 2561 PTTEP at a Glance YE 2019