การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A
ชั้น 6 และ ชั้น 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)
> วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้าน SSHE

วิสัยทัศน์

ปตท.สผ. จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เป็นผู้นำด้านการจัดการความมั่นคง การป้องกันด้านอาชีวอนามัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

พันธกิจ

 • ลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ผ่านระบบการจัดการอันตรายและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
 • สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ให้มีความเข้าใจและมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในแนวหน้าในกลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

นโยบาย

ค่านิยมหลักของปตท.สผ. คือการคำนึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานที่เชื่อมั่นว่าทุกอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ ปตท.สผ.จึงมีเจตนารมณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจากการบาดเจ็บ โดยตระหนักถึงความสำคัญด้าน ความปลอดภัย มั่นคง และอาชีวอนามัย ของบุคลากร ทรัพย์สินขององค์กรและชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบพื้นที่ปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดหลักการ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปตท.สผ. จะดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงรุกในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านเจตนารมณ์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 • เน้นและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับเหมาตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของตนเองและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาความสามารถของบุคลากรและผู้รับเหมา ผ่านระบบประเมินศักยภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่สามารถปฏิบัติได้
 • เน้นและเสริมสร้างให้บุคลากรและผู้รับเหมาตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่ไม่ปลอดภัย
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 • พัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ ให้เกิดความพร้อมในการตอบสนองอย่างทันท่วงที
 • ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอบสวนสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
 • สื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และถ่ายทอดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กร

ทั้งนี้ บุคลากรของปตท.สผ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการและผู้รับเหมา มีเจตนารมณ์ร่วมกันในดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนโยบายด้านปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

                              

(นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านบน