การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พิมพ์
ส่งต่อทางอีเมล์
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. Download [ 2.68 mb. ]
หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปตท.สผ. รณรงค์ส่งเสริม “บรรษัทภิบาล” หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของ “การเติบโตอย่างยั่งยืน และสง่างาม”

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดโครงสร้างการจัดการและระบบการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับของ ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ในด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ เช่น ข้อบังคับบริษัท, หลักการกำกับดูแลกิจการของ ปตท.สผ., คณะกรรมการบริษัท และการจัดลำดับการดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ ปตท.สผ. สามารถติดต่อสื่อสารและแสดงความคิดเห็นกับกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล์ IndependentDirector@pttep.com หรือติดต่อเลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมล์ CorporateSecretary@pttep.com

ด้านบน