ผู้บริหารระดับสูง

นาย ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2561

การศึกษา

  • Master of Laws, The University of Pennsylvania
  • Master of Laws, The University of Virginia
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ระบบเอกสารองค์กร
  • กรกฎาคม 2557 - เมษายน 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารงานกรรมการและธรรมาภิบาลบริษัทย่อย

การฝึกอบรม

  • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption by PTTEP
  • Board Reporting Program by The Thai Institute of Directors.
  • Company Reporting Program by The Thai Institute of Directors
  • Company Secretary Program by Thai Listed Companies Association
  • Management Skills for New Supervisor by APM Learning Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี