ผู้บริหารระดับสูง

นาย ยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
อายุ : 48
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2562

การศึกษา

 • Master of Laws, The University of Pennsylvania
 • Master of Laws, The University of Virginia
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • ตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2562 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
 • พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกรรมการ ผู้ถือหุ้น และ ระบบเอกสารองค์กร
 • กรกฎาคม 2557 - เมษายน 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการบริหารงานกรรมการและธรรมาภิบาลบริษัทย่อย

การฝึกอบรม

 • 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption by PTTEP
 • Board Reporting Program by The Thai Institute of Directors.
 • Company Reporting Program by The Thai Institute of Directors
 • Company Secretary Program by Thai Listed Companies Association
 • Management Skills for New Supervisor by APM Learning Co.,Ltd.