ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวญาณินี วจีประทับจิต

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 • กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการระหว่างประเทศและปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Senior Manager, Business Support Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
 • พฤศจิกายน 2554 - มิถุนายน 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการธุรกิจ โครงการเมียนมาร์
 • พฤษภาคม 2552 – ตุลาคม 2554 : Co-Finance Director บริษัท Groupement Bir Seba สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ทวีปแอฟริกา
 • กรกฎาคม 2548 – เมษายน 2552 :  Head of Financial Accounting, บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย

การฝึกอบรม

 • The 4 Disciplines of Execution by PacRim Consultancy Co.Ltd.
 • Stakeholders in the Supply Chain Management โดย CP Training Consortium Ltd.
 • EP-LEAD III Program โดย IMD
 • Behavioral Based Safety (BBS) โดย Ken Knowledge International Pte Ltd.
 • 2559-2560 GRC online :Anti-Corruption โดย บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี