ผู้บริหารระดับสูง

นาง ศุภมิตรา ด่านพานิช

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานศึกษาและวิเคราะห์ทางเทคนิค
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ค. 2562

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 2562 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการเมียนมา  ปฏิบัติงานสมทบตำแหน่ง Myanmar Petroleum Development Manager บริษัท PTTEP International Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน  2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
 • มิถุนายน 2554 - มิถุนายน 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการอาทิตย์                              

การฝึกอบรม

 • EP-LEAD III Program by IMD
 • 2016-2017 GRC online :Anti-Corruption by PTT Exploration & Production Public Company Limited
 • The E&P Revolution and The Gas Market by Petroleum Institute of Thailand
 • Petroleum Policy and Resource Management by PETRAD
 • High Impact Presentation by The Coach
 • The 4 Disciplines of Execution by PacRim Consultancy Co.Ltd
 • Leadership: GreatLeaders, Teams, Results by PacRim Consultancy Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี