ผู้บริหารระดับสูง

นาย สหวิชช์ วรทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
อายุ : 58
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • B.Sc. (Engineering), Northern Oklahoma State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
  • กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานวิศวกรรมและปฏิบัติการหลุมเจาะ
  • มกราคม 2560 - มกราคม 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  • มกราคม - ธันวาคม 2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการนอกชายฝั่ง - ประเทศไทย
  • กรกฎาคม 2555 - ธันวาคม 2558 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ โครงการเมียนมาร์

การฝึกอบรม

  • พฤศจิกายน 2560 : 2016-2017 GRC online : Anti-Corruption โดย ปตท.สผ.
  • มกราคม 2558 : 1-day Investigator โดย Kelvin Topset
  • กันยายน 2556 : High Impact Presentation โดย The Coach

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี