ผู้บริหารระดับสูง

นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

  • กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561: รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2561: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
  • ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2559: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการเมียนมาร์
  • พฤศจิกายน 2556 - กันยายน 2557: ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานเทคโนโลยีศาสตร์ และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
  • ตุลาคม 2554 - ตุลาคม 2556: ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจในประเทศไทย

การฝึกอบรม

  • 2557: EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
  • 2556: Senior Executive Program โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์