ผู้บริหารระดับสูง

นายรังสรรค์ เพ็งพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ
อายุ : 54
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2562

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 : รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธรณีวิทยา
 • 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2559 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียม โครงการเมียนมาร์
 • 1 พฤศจิกายน 2556 - 30 กันยายน 2557 : ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานเทคโนโลยีศาสตร์ และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
 • 1 ตุลาคม 2554 - 31 ตุลาคม 2556 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสำรวจในประเทศไทย

การฝึกอบรม

 • Supervisory Skills (PDA) workshop โดย PTTEP
 • Offshore Field Development and Project Management โดย Society of Petroleum Engineer
 • EP-LEAD III Program โดย IMD
 • Senior Executive Program โดย SASIN
 • The 4 Disciplines of Execution โดย PacRim Consultancy Ltd.
 • Leadership: Great Leaders, Teams, Results โดยPacRim Consultancy Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี